USD     Blihet: 94.01 | Shitet: 95.00
EUR     Blihet: 100.65 | Shitet: 101.30
CHF     Blihet: 102.12 | Shitet: 104.63
GBP     Blihet: 116.21 | Shitet: 118.64
AUD     Blihet: 59.01 | Shitet: 62.81
CAD     Blihet: 66.53 | Shitet: 72.05
USD     Blihet: 94.01 | Shitet: 95.00
EUR     Blihet: 100.65 | Shitet: 101.30
CHF     Blihet: 102.12 | Shitet: 104.63
GBP     Blihet: 116.21 | Shitet: 118.64
AUD     Blihet: 59.01 | Shitet: 62.81
CAD     Blihet: 66.53 | Shitet: 72.05

Investime ne fonde pensioni

Fondi i Pensioneve Private SIGAL LIFE UNIQA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit. Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni privat i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.
• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së sigurimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të të siguruarit